Neutralisering av koldioxid

Vår främsta metod att neutralisera koldioxid är genom plantering av skog, främst i tropiska områden. Vi arbetar även med att hitta lämpliga energieffektiviseringsprojekt i utvecklingsländer för att bidra till minskning av koldioxidutsläpp.

 Hur fungerar koldioxidneutralisering?

De metoder vi använder för att neutralisera koldioxid ingår som en del av regelverket i Kyotoavtalet och kallas flexibla mekanismer (se nedan). Växande träd absorberar koldioxid och släpper ut syre under fotosyntesen. Kol lagras som biomassa i träden och i det översta jordlagret under träden. Vi räknar ut hur många träd som måste planteras för att absorbera den mängd koldioxid som ni vill neutralisera och garanterar att detta antal träd blir planterade i något av våra projekt.

Vi investerar endast i projekt som inte hade blivit genomförda utan vår hjälp. Det vill säga att de pengar ni betalar för koldioxidneutralisering går till plantering av träd som annars inte hade blivit planterade, med andra ord så går pengarna till verklig neutralisering av CO2. Det är viktigt för oss att de projekt vi investerar i genomförs i samarbete med lokalbefolkningen på platsen och att de är väl förankrade och integrerade i den sociala strukturen. Våra projekt är agroforestryprojekt vilket betyder att man planterar träd i samklang med grödor. En viktig faktor när man räknar med absorbering av koldioxid är att träden inte avverkas eftersom koldioxiden då, efter förbränning eller förruttnelse, återförs till atmosfären igen. Målsättningen med alla våra projekt är att träden som planteras skall stå för överskådlig framtid, vi följer upp alla projekt för att denna målsättning skall uppfyllas.

Beräkningar

Vi räknar med den koldioxid som träden absorberar under sina 40 första levnadsår, träden kommer att fortsätta att absorbera CO2 under resten av sin livstid men tillväxten och därmed CO2-absorberingen avtar med stigande ålder på trädet varför vi har valt att endast räkna de första 40 åren.

Överbalansering

För att vara säkra på att vi neutraliserar minst den mängd koldioxid som ni beställer av oss, och även för att gardera för oförutsedda händelser såsom skogsbrand och andra typer av force majeure så planterar vi 20% fler träd än vad som är nödvändigt för att täcka neutraliseringslöftet. Dessa träd planterar vi i ett av de projekt som ni inte har valt, för att på så sätt sprida riskerna.

Flexibla mekanismer

I Kyotoprotokollet finns så kallade flexibla mekanismer. Flexibla mekanismer är åtgärder mot klimatpåverkan som kompletterar utsläppsminskande insatser i det egna landet och som det land som genomför dem får tillgodoräkna sig som egna förbättringar. (exempel: utsläppshandel och miljöinvesteringar i andra länder som leder till minskade utsläpp där). Mer information om koldioxidneutralisering hittar du på får sida för Frequently Asked Questions (FAQ)

 

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans